Algemene voorwaarden Portdutch m.b.t. ondersteuning via 0900 service nummer

 

Op alle diensten van Portdutch zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Op deze pagina vindt u de overige voorwaarden die van toepassing op het ondersteunen via het 0900-servicenummer van Portdutch.

 

Artikel 1 0900 333 22 78 Servicenummer

1.1 Wanneer u belt naar het nummer 0900-333 22 78, gaat u akkoord met de kosten van 0,80 eurocent per minuut.

1.2 Indien u belt met een mobiele telefoon, dan kunnen er extra kosten worden gemaakt voor het normale gebruik van uw mobiele telefoon. Informeer hiervoor bij uw telefoon maatschappij.

1.3 De kosten voor u zijn gebaseerd op de tijd die door Portdutch wordt besteed aan het geven van consult en/of het controleren van het desbetreffende systeem.

1.4 U ontvangt geen factuur van Portdutch. De gemaakte kosten zijn terug te vinden in de specificaties van de factuur van desbetreffende telefoon maatschappij.

1.5 Op uw verzoek kan Portdutch een overzicht geven van de gebelde tijd en gemaakte kosten. Voorwaarde is dan dat u belt met nummer herkenning.


Artikel 2 Computerhulp Op Afstand

2.1 Het gebruik van de “hulp op afstand” software is in alle gevallen bij de prijs inbegrepen.

2.2 Door in te stemmen met het gebruik van deze software geeft u Portdutch toestemming om mee te kijken op uw beeldscherm en, indien door u gewenst, de controle van uw computer over te nemen.

2.3 De verbinding kan alleen met uw expliciete toestemming worden gemaakt. De gemaakte verbinding is te allen tijde éénmalig en kan, nadat de sessie is beëindigd, alleen weer door u zelf worden aangevraagd.

2.4 De “hulp op afstand” software die Portdutch gebruikt is van het bedrijf TeamViewer . Met deze professionele software garandeert Portdutch u, dat de gemaakte verbinding is beveiligd en dat alleen Portdutch meekijkt op uw computer.

2.5 Met de “hulp op afstand” software is het mogelijk om bestanden te verzenden tussen de 2 systemen. Echter deze “hulp op afstand” software is zo ingericht dat er geen enkel bestand kan worden geplaatst of gekopieerd zonder uw expliciete toestemming.


Artikel 3 Gereedschap

3.1 Onder gereedschap wordt bedoeld de tools (software of script(s)) die nodig zijn om een probleem te verhelpen. Deze tools kunnen, indien nodig en in overleg met u, blijven staan op de computer.

3.2 Portdutch is echter niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen ontstaan na het in eigen beheer gebruiken of toepassen van deze tools.


Artikel 4 Geheimhouding

4.1 Portdutch houdt een klantenbestand bij waarin elke besproken (zinvolle) vraag of probleem wordt geregistreerd. Hierdoor leren we de aanwezige apparatuur en software kennen en kunnen u met deze informatie, bij een volgend probleem, adequater en efficiënter van dienst zijn.

4.2 De persoonlijke gegevens die worden toegevoegd, kunnen – in overleg met de klant – zijn: Naam Telefoonnummer(s) Adresgegevens E-mailadres(sen)

4.3 Portdutch respecteert uw privacy. Portdutch zal dan ook nooit zonder uw telefonische of schriftelijke toestemming de noodzakelijkerwijs verkregen informatie gebruiken voor andere doeleinden, dan de dienstverlening door Portdutch zelf.

4.4 Indien Portdutch het noodzakelijk acht dat een vraag of probleem moet worden voorgedragen aan een derde partij, dan zal dit te allen tijden met uw schriftelijke of telefonische toestemming gaan.


Artikel 5 Garantie

5.1 Portdutch zal zich maximaal inspannen om uw vraag te beantwoorden en/of het probleem op te lossen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.2 Omdat een computer altijd aan veranderingen onderhevig is, geeft Portdutch geen garantie op de geboden oplossing.


Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Portdutch is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Portdutch is uitgegaan van de door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Portdutch kenbaar behoorde te zijn.

6.2 Portdutch is nimmer verantwoordelijk voor verlies van gegevens op media van de klant, of de schade die de klant tengevolge hiervan lijdt.

6.3 Portdutch gaat er van uit dat u zelf reserve kopieën (backup) van uw media heeft gemaakt, wanneer een probleem wordt voorgelegd. Portdutch kan u hierin uiteraard wel assisteren, echter Portdutch is nimmer verantwoordelijk voor het welslagen van het maken van kopieën en de werking van kopieën.

6.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Portdutch of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 7 Toepasselijk recht en geschillen

7.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Portdutch partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechts betrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

7.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 8 Vindplaats, uitleg en wijziging voorwaarden

8.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Lelystad en staan gepubliceerd op de website van Portdutch.

8.2 Portdutch is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Portdutch.

8.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.