Algemene voorwaarden Portdutch

 

1. De klant dient Portdutch schriftelijk in kennis te stellen van een eventuele ingebrekestelling.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Portdutch ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Indien Portdutch met meerdere klanten een overeenkomst aangaat, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die op grond van die overeenkomst aan Portdutch verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Portdutch

1. Portdutch is slechts aansprakelijk voor eventuele door de klant geleden schade indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Portdutch aansprakelijk is voor enigerlei schade, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Portdutch is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Portdutch aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervalperiode

Ieder recht van de klant op schadevergoeding van Portdutch vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 BW niet uit.

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Portdutch toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming op grond van haar bijzondere aard of geringe betekenis ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Indien de nakoming van de verplichtingen door Portdutch niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Portdutch in verzuim is.
3. Portdutch heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien Portdutch omstandigheden ter kennis heeft gekregen die haar goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen zal nakomen . niet goed zal kunnen voldoen.

Kracht van de meerderheid

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van Portdutch in de nakoming van enige verplichting jegens de klant in een van de wil van Portdutch onafhankelijke situatie niet aan Portdutch worden toegerekend, waardoor de nakoming verhinderd is haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk na te komen of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Portdutch kan worden gevergd.
2. Onder de in lid 1 bedoelde overmachtsituatie wordt mede begrepen, maar niet uitsluitend: een noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.); verzuim en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen;computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Portdutch 1 of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort totdat Portdutch hieraan weer kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Portdutch is in een overmachtsituatie geen (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het sluiten van de overeenkomst het voor de uitvoering daarvan noodzakelijk blijkt de inhoud daarvan te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Wijziging voorwaarden

1. Portdutch is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Kleine wijzigingen kunnen op elk moment worden aangebracht.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Portdutch zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten hebben het recht de overeenkomst te ontbinden bij een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden.

Overdracht van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet worden overgedragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Portdutch.
2. Deze bepaling geldt als goederenrechtelijke bepaling als bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Portdutch bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op elke overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Portdutch is gevestigd / kantoor houdt / kantoor houdt is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

ᵒᵖᵍᵉˢᵗᵉˡᵈ ᵒᵖ 20 ᵃᵘᵍᵘˢᵗᵘˢ 2011